Verkoopsvoorwaarden

  1. Al onze bestellingen, leveringen en verkopen gebeuren onder de toepassing van de volgende voorwaarden, welke altijd primeren op deze van de koper en waarbij de huidige verkoopsvoorwaarden alle voorgaande verkoopsvoorwaarden vervangen.
  2. Het overmaken van een bestelling sluit in dat de koper akkoord is met deze verkoopsvoorwaarden.
  3. Indien de koper een geplaatste bestelling, of een gedeelte ervan annuleert, wordt een vergoeding aangerekend van 20% op de waarde van de annulering, zonder dat de verkoper zal moeten bewijzen dat hij daardoor verlies geleden heeft.
  4. Particulieren prijzen zijn inclusief BTW.
  5. Alle facturen zijn contant betaalbaar zonder korting op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Op elk bedrag dat onbetaald blijft op zijn vervaldag, zal van rechtswegen en zonder ingebrekestelling een intrest van 1% per maand verschuldigd zijn vanaf de vervaldag.  Daarnaast wordt het factuurbedrag verhoogd me een schadevergoeding van 12% met een minimum van 125 Euro en vermeerderd met alle bijkomende kosten.
  6. Alle klachten nopens deze factuur moeten gedaan worden binnen de 8 dagen na factuurdatum en dit per aangetekend schrijven. Er worden geen klachten in behandeling genomen als er geen aankoopbewijs kan voorgelegd worden.  Wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet hergroeien of bloeien van geleverde planten gezien de onmogelijkheid om toezicht te houden op de behandeling van de betrokken planten.  Schadevergoeding voor zomer- winterschade of schade door late nachtvorst of andere extreme weersomstandigheden (langdurige hitte) wordt in geen geval gegeven.
  7. De goederen worden verzonden op het risico van de koper. De vervoerskosten zijn, tenzij anders bepaald voor rekening van de koper.  De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of afhaling geschiedt op risico van de koper.
  8. Alle geleverde goederen blijven de uitsluitende eigendom van de verkoper tot op het ogenblik dat de volledige prijs (hoofdsom, kosten en intresten) volledig is voldaan.
  9. In geval van betwisting zijn enkel de Rechtbank van het arrondissement Halle-Vilvoorde (België) bevoegd en is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.